BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-100 GLIWICE
ul. Konarskiego 18C

Tel. (+4832) 335 85 00
fax: (+4832) 335 85 00

REGON: 278243253

NIP: 6312420815

KRS: 0000218888

Rachunek bankowy: Bank PEKAO I Oddział w Gliwicach
nr: 37 1240 1343 1111 0010 0229 4752

Kapitał Zakładowy 16.680.000,00 zł

Redakcja: Aleksandra Niziołek

tel.: +48 32 335 85 00
e-mail: info@technopark.gliwice.pl

Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. jest nowoczesnym centrum wsparcia biznesu akademickiego, utworzonym w kwietniu 2004 roku przez trzech założycieli: miasto GliwicePolitechnikę Śląską oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Główną działalnością Parku jest tworzenie i promocja innowacyjnych oraz nowoczesnych firm technologicznych, a także transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek badawczo-rozwojowych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

„Technopark Gliwice” to 3 nowoczesne budynki o powierzchni ponad 4 500 m2, która w większości przeznaczona  jest pod wynajem dla nowoczesnych przedsiębiorstw. Obecnie w siedzibie Parku znajdują się 50 firmy. Kilka z nich to przedsiębiorstwa reprezentujące wysoki poziom technologiczny, ale zdecydowana większość to nowe inicjatywy – firmy, których właścicielami lub osobami zatrudnionymi są w większości absolwenci uczelni wyższych, głównie Politechniki Śląskiej.

„Technopark Gliwice” posiada szeroko rozwiniętą ofertę dla przedsiębiorców, studentów oraz absolwentów uczelni wyższych. Bliskość Politechniki Śląskiej, dostęp do nowoczesnych, w pełni wyposażonych pomieszczeń i innowacyjnych urządzeń, a także liczne szkolenia i specjalistyczne doradztwo prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerów to tylko nieliczne atrybuty naszej instytucji.

Wśród oferty skierowanej do przedsiębiorstw znajdują się audyty innowacyjności, pakietymentoringu i doradztwa oraz możliwość dołączenia do firm Wirtualnego Inkubatora, co pozwala na zarejestrowanie firmy pod prestiżowym adresem bez konieczności najmu lokalu.

W naszym parku koncentrujemy się na wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej. Szeroka współpraca z różnymi instytucjami naukowymi i technologicznymi, uczelniami wyższymi, parkami naukowymi oraz organizacjami zagranicznymi, a także liczne projekty, które realizujemy, potwierdzają udział Parku w rozwoju przedsiębiorczości nie tylko w naszym regionie. Szkolenia oraz doradztwo, które prowadzimy dla studentów, doktorantów oraz absolwentów uczelni wyższych doprowadziły do powstania 100 nowoczesnych działalności gospodarczych.

Park maszyn „Technoparku Gliwice” pozwala na oferowanie specjalistycznych usług m.in. w zakresie wykonywania pomiarów przy wykorzystaniu współrzędnościowej maszyny pomiarowej,  a także projektowania w 3D przy wykorzystaniu oprogramowania CATIAoraz Solid Edge.

 

W Polsce jak i w innych krajach słabiej rozwiniętych istotnym hamulcem rozwoju jest brak sprawdzonych metod wprowadzania wyników badań naukowych do gospodarki. W regionie śląskim potrzeba aplikacji metod transferu wyników badań naukowych do gospodarki wydaje się być szczególnie istotna. Wynika to bowiem z faktu, że przez ostatnie 50 lat ten region kraju był rozwijany dokładnie w przeciwnym kierunku, tj w kierunku technologii nierynkowych, w kierunku tzw przemysłu ciężkiego (górnictwo, hutnictwo). W rezultacie zapóźnienia odnośnie do technologii “High-Tech” wydają się być większe niż w innych regionach kraju. Co więcej, region śląski należy do obszarów o bardzo dużym (jednym z największych w kraju) potencjale badawczo-rozwojowym, tj. dużej liczbie uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych, ośrodków badawczo-rozwojowych oraz dużym skupieniu wysokokwalifikowanej kadry technicznej (7 wyższych uczelni, 5 instytutów naukowo-badawczych, 13 ośrodków badawczo-rozwojowych), który do tej pory pracował głównie dla potrzeb przemysłu ciężkiego. Należy więc stworzyć warunki, które umożliwiłyby skierowanie tego dużego potencjału intelektualnego na działania proinnowacyjne i inkubacyjne. Technopark Gliwice stanowi jedno z takich ogniw, które umożliwia realizację tego celu.

Zapotrzebowanie na technologie innowacyjne jest “być albo nie być” postindustrialnego regionu śląskiego, a praktyka światowa pokazuje, że realizowane to jest głównie przez MŚP. Z badań (“Studium wykonalności Technoparku Gliwice”) wynika, że region Gliwic należy do najkorzystniejszych pod względem poziomu klimatu biznesowego, co stanowi znaczący czynnik dla potencjalnych inwestorów i do zakładania nowych firm.

Prawie w ogóle nie są rozpoznane działania systemowe wspomagające działania innowacyjne i tworzenie nowych firm innowacyjnych, zwłaszcza przez młodych ludzi. Utworzenie “Technoparku Gliwice” spowodowało powstanie instytucji, która w ramach swoich działań statutowych oferuje informacje o najnowszych osiągnięciach technologicznych i o dostępie do nich. Potencjalni beneficjenci tych technologii (MŚP) wiedzą gdzie takich informacji poszukiwać i jak pozyskać nowe technologie. Uwypuklenie w działaniach promocyjnych “Technoparku Gliwice” jej funkcji inkubacyjnej wskazuje całej rzeszy absolwentów, zwłaszcza Politechniki Śląskiej, gdzie można próbować zrealizować swoje zamiary innowacyjne i co ważne, jak to zrobić.

Celem strategicznym “Technoparku Gliwice” jest tworzenie nowoczesnego, zgodnego ze standardami UE spełniającego oczekiwania inwestorów oraz młodych ludzi kończących studia techniczne i zamierzających podjąć samodzielną działalność gospodarczą w obszarze innowacyjnych technologii przedsięwzięcia inwestycyjnego, pozwalającego na skuteczne ekonomicznie i korzystne społecznie prowadzenie działalności gospodarczej i wykorzystanie ogromnego potencjału intelektualnego, tkwiącego w społeczeństwie zamieszkującym region śląski.

Szczegółowe cele można sformułować następująco:

 • Wspomaganie transferu innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek B+R z regionu śląskiego do MŚP, poprzez tworzenie im korzystniejszych warunków gospodarowania na terenie Technoparku (atrakcyjne cenowo warunki lokalowe, obsługę administracyjną, doradztwo biznesowe), pośrednictwo w dostępie do technologii, pomoc w dostępie do laboratoriów uczelni, pomoc w znalezieniu naukowców wspomagających aplikacje technologii w MŚP, pomoc w pozyskiwaniu środków z UE na działalność MŚP.
 • Aktywizowanie działań inkubacyjnych i tworzenia nowych innowacyjnych firm technologicznych. Potencjalnymi zainteresowanymi są tysiące absolwentów Politechniki Śląskiej, doktorantów i ok. 2 tyś. pracowników naukowych, także zaplecza B+R zlokalizowanych w okolicach Technoparku. Działania innowacyjne obejmują aktualne kierunki rozwojowe jak: technologie informacyjne i teleinformatykę, elektronikę, technologie związane z medycyną, biotechnologie, technologie proekologiczne, technologie związane z powłokami ochronnymi, szybkie prototypowanie i inne.
 • Pozyskiwanie firm reprezentujących technologie zaliczane do sektora “High-Tech” i promowanie ich na obszarze Technoparku. Pozwoli to na tworzenie nowych miejsc pracy w obszarze najnowszych technologii, co jest szczególnie ważne dla szerokiej rzeszy absolwentów i studentów Politechniki Śląskiej oaz przekształcania postindustrialnego regionu śląskiego w nowoczesny region społeczno-gospodarczy, mogący konkurować na rynkach całego świata.
 • 14.10.2022 r.- Oficjalne przekazanie do użytkowania trzeciego budynku Technoparku Gliwice – Inkubator Nowoczesnych Technologii. Nowy segment kompleksu biznesowego to 1500m2 nowoczesnej powierzniki biurowej. 
 • 06.07.2022 r. – Utworzenie w strukturach Technoparku eDIH – Europejskiego Habu Innowacji Cyfrowej
 • 22.12.2020 – Pierwsza edycja wydarzenia w tematyce druku 3D
 • 01.06.2020 r. – Oficjalne otwarcie Laboratorium Druku 3D
 • 01.12.2019 r. – Utworzenie w strukturach Technoparku DIH (Digital Innovation Hubs) – Hab Innowacji Cyfrowej
 • 04.02.2016 r. – utworzenie mobilnego Laboratorium Komputerowego ECDL.
 • 23.09.2015 r. – oficjalne przekazanie do użytkowania drugiego budynku Technoparku Gliwice. Nowy segment kompleksu biznesowego to 1000m2 nowoczesnej powierzchni biurowej.
 • 01.04.2015 r. – oficjalne rozpoczęcie działalności funduszu zalążkowego Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o., utworzonego przy Parku Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice Sp. z o.o., w ramach BRIdge Alfa, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • 01.03.2015 r. – utworzenie strefy coworkingu
 • 15.02.2014 r. – I edycja eventu pn. “Start-it-up!”.
 • 01.09.2013 r. – utworzenie Obserwatorium Specjalistycznego ICT.
 • 15.07.2013 r. – utworzenie Centrum Kompetencyjnego Rozwoju Modeli Biznesowych.
 • 08.12.2012 r. – organizacja pierwszego wernisażu w ramach Galerii Atrium utworzonej wraz ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków Okręgu Gliwicko – Zabrzańskiego w „Technoparku Gliwice”.
 • 01.10.2012 r. – powstanie Inkubatora Kreatywnych – wirtualnego biura Technoparku Gliwice.
 • 20.05.2011 r. – organizacja XXII Międzynarodowej  Konferencji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, którego Technopark jest członkiem.
 • 22.05.2009 r. – organizacja pierwszej edycji „Dnia Nauki i Przemysłu” (wydarzenia organizowanego cyklicznie do dziś)
 • 30.06.2008 r. – oficjalne przekazanie do użytkowania głównego budynku „Technoparku Gliwice”. Budynek o łącznej powierzchni 3500m2, z czego 2000m2 przeznaczone na wynajem dla firm, głównie technologicznych.
 • 20.02.2006 r. – Utworzenie trzech pierwszych firm innowacyjnych w Technoparku Gliwice, które otrzymały wsparcie finansowo – doradcze.
 • 20.05.2005 r. – Technopark Gliwice zostaje członkiem międzynarodowej instytucji “Gate2Growth Incubator Form”.
 • 27.04.2004 r. – Powołanie do życia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” przez Miasto Gliwice, Politechnikę Śląską i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
 • 14.07.2003 r. – Podpisanie deklaracji w sprawie utworzenia Parku Naukowo-Technologicznego w Gliwicach przez Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza, JM Rektora Politechniki Śląskiej prof.dr hab.inż. Wojciecha Zielińskiego i Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Jerzego Wojaczka.

 

REGULAMIN PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO
W “TECHNOPARKU GLIWICE”

 

Zatwierdzony przez Prezesa Parku Naukowo-Technologicznego “Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

 

Park naukowo-technologiczny zwany dalej PNT, w jest wyodrebnioną lokalowo częscią “Technoparku Gliwice”, z którego na komercyjnych warunkach mogą korzystać innowacyjne firmy technologiczne. W Parku mogą przebywać i korzystać z jego usług te firmy, które podpisały z “Technoparkiem Gliwice” umowę o wydzierżawieniu lokali użytkowych. Parkiem zarządza Dyrektor “Technoparku Gliwice”, który decyduje o wszystkich sprawach, zwłaszcza nie wymienionych w niniejszym regulaminie.

Zasady przyjmowania (naboru) firm technologicznych do PNT

  • Do PNT przyjmowane są firmy technologiczne które zdaniem kierownictwa “Technoparku Gliwice” reprezentują poziom technologiczny nazywany “High-Tech” i których pobyt w PNT służy realizacji podstawowych funkcji parku naukowo technologicznego.
  • Do PNT przyjmowane są firmy technologiczne z którymi podpisana została umowa o wydzierżawieniu lokali użytkowych.
  • Do PNT przyjmowane są firmy technologiczne wyłącznie na warunkach komercyjnych.

Oferta usług dla firm technologicznych w PNT

   • Dzierżawa lokalu biurowego lub warsztatowego,
   • Podstawowe media (energia elektryczna, ogrzewanie, klimatyzacja),
   • Udostępnienie sieci internetowej,
   • Udostępnienie poczty (konta) internetowego,
   • Udostępnienie linii telefonicznej (gniazdka, aparaty telefoniczne),
   • Udostępnienie standardowego sprzetu informatycznego (komputer klasy PC, monitora),
   • Udostępnienie standardowego oprogramowania komputerowego (system operacyjny Windows, pakiet Office, oprogramowanie antywirusowe),
   • Usługi biurowe (korespondencja, kserograf, goniec, itp.)
   • Usługi księgowe ogólne (prowadzenie ksiąg, rozliczenia ZUS, rozliczenia podatkowe),
   • Udostępnianie strony internetowej “Technoparku Gliwice” w celach promocyjnych Beneficjenta PNT,
   • Doradztwo i pomoc w działaniach promocyjnych Beneficjenta PNT,
   • Udział w szkoleniach,
   • Doradztwo prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe i inne,
   • Udostępnianie specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
   • Dostęp do specjalizowanych laboratoriów w “Technoparku Gliwice”,
   • Doradztwo i pomoc w ubieganiu się o środki finansowe w ramach projektów europejskich, sponsoringu, instytucji finansowych,
   • Parking samochodowy,
   • Udostępnianie sali konferencyjnej,
   • Udostępnianie sali spotkań biznesowych,

Udostępnianie sprzętu audio-wizualnego,

  • Udostępnianie powierzchni wspólnej, np. w celach wystawowych, promocyjnych, itp,
  • W PNT obowiązują ceny na wszystkie usługi, zgodne z cennikiem usług w “Technoparku Gliwice”

Zasady przebywania i korzystania z infrastruktury parku naukowo technologicznego

  • Przejecie do użytkowania lokali, ich wyposażenia, sprzętu informatycznego, pilota parkingu, identyfikatora, klucza dostępu do lokalu i innych odbywa się za pomocą Protokołu przekazania/odbioru, po wcześniejszym wpłaceniu kaucji dzierżawnej.
  • Kaucja dzierżawna wynosi trzykrotność miesięcznego czynszu za lokal1 + trzykrotność zryczałtowanej stawki za media.
  • Przebywanie na terenie “Technoparku Gliwice” wymaga posiadania imiennego, widocznego identyfikatora, który jest równocześnie kluczem do swojego lokalu,
  • Z parkingu samochodowego może korzystać Beneficjent dysponujący pilotem sterującym (pilot sterujący może otrzymać Beneficjent który zawarł stosowna umowę z “Technoparkiem Gliwice”),
  • Pilota sterującego wjazdem na parking nie można przekazać osobie trzeciej.
  • Wprowadzenie na teren “Technoparku Gliwice” osoby trzeciej wymaga zarejestrowania tego faktu w recepcji i pobrania identyfikatora “Gość” Beneficjent PNT ma prawo korzystania z ogólnie dostępnych urządzeń, pomieszczeń i wyposażenia, zgodnie z regulaminem każdego urządzenia czy wyposażenia.
  • Beneficjent PNT ma prawo przebywania w swoim lokalu i miejscach ogólnie dostępnych,
  • Zabronione jest nieuprawnione, samodzielne przebywanie w innych lokalach bez zgody i wiedzy użytkownika tego lokalu.
  • Beneficjent PNT jest zobowiązany do zachowania czystości i porządku w lokalach, które oddano Mu do użytkowania oraz w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

Zasady opuszczania (wychodzenia) parku naukowo-technologicznego

  • Okres przebywania w PNT jest określony w umowie o wydzierżawieniu lokali użytkowych.
  • Rozwiązanie umowy o wydzierżawieniu lokali użytkowych przed upływem terminu zapisanego w umowie jest możliwe za 3-miesięcznym wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.
  • Opuszczenie (wyjście) PNT wymaga złożenia Protokołu przekazania/odbioru (tego samego dokumentu, który został złożony w dniu przyjęcia do PNT), w którym wyspecyfikowane są wszystkie usługi, z których Beneficjent jest zobowiązany się rozliczyć. Wymaga to uzyskania pisemnego potwierdzenia rozliczenia się z każdej usługi przez osoby wymienione w Protokole.
  • Opuszczenie (wyjście) PNT w terminie umownym lub za wypowiedzeniem umowy wymaga spełnienia warunków umowy, a w szczególności zwrotu udostępnionych lokali i wyposażenia w stanie technicznym, odpowiadającym stanowi w dniu przejęcia do użytkowania i zapłaceniu wszystkich należności.
  • Zwrot kaucji dzierżawnej nastąpi niezwłocznie po przedstawieniu kompletnie wypełnionegoProtokołu przekazania/odbioru.

Dotyczy umów z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Dla umów z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia kaucja dzierżawna jest w wysokości dwumiesięcznego czynszu za lokal.

 

REGULAMIN INKUBATORA W “TECHNOPARKU GLIWICE”

 

Zatwierdzony przez Prezesa Parku Naukowo-Technologicznego “Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

 

Inkubator jest wyodrębnioną lokalowo częścią “Technoparku Gliwice”, z którego na preferencyjnych warunkach mogą korzystać nowo powstałe innowacyjne firmy technologiczne. W inkubatorze mogą przebywać i korzystać z jego usług te firmy, które przeszły pomyślnie procedurę przyjmowania do inkubatora lub proces preinkubacji i które podpisały z “Technoparkiem Gliwice” umowę o udzieleniu pomocy.

Inkubatorem zarządza Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego “Technoparku Gliwice” Sp. z o.o., który decyduje o wszystkich sprawach, zwłaszcza nie wymienionych w niniejszym regulaminie.

Regulamin Inkubatora zawiera następujące zasady

  • Zasady przyjmowania (naboru) nowopowstających innowacyjnych firmy technologicznych do Inkubatora,
  • Oferta pomocy dla nowopowstających innowacyjnych firm technologicznych,
  • Zasady przebywania i korzystania z infrastruktury Inkubatora i Parku Naukowo-Technologicznego,
  • Zasady opuszczania (wychodzenia) z Inkubatora.

Zasady przyjmowania (naboru) nowopowstąjacych innowacyjnych firm technologicznych do Inkubatora

  • Wstępne zgłoszenie do Inkubatora za pośrednictwem procedury zamieszczonej na http://www.technopark.gliwice.pl,
  • Pozytywna opinia wstępnego zgłoszenia przez dwóch niezależnych opiniodawców, powołanych przez “Technopark Gliwice”,
  • Opracowanie biznes-planu przedsięwzięcia,
  • Pozytywna ocena biznes-planu przedsięwzięcia przez Zespół ds. naboru do Inkubatora,
  • Ocena zakresu możliwego wsparcia przedsięwzięcia przez kierownictwo “Technoparku Gliwice”,
  • Decyzja o przyjęciu do Inkubatora,
  • Negocjacje dotyczące zakresu pomocy i treści umowy,
  • Podpisanie umowy o udzielenie pomocy.

Oferta usług dla nowopowstających innowacyjnych firm technologicznych w Inkubatorze

   • Najem lokalu biurowego lub warsztatowego,
   • Podstawowe media (energia elektryczna, ogrzewanie, klimatyzacja),
   • Udostępnienie sieci internetowej,
   • Udostępnienie poczty (konta) internetowego,
   • Udostępnienie linii telefonicznej (gniazdka, aparaty telefoniczne),
   • Udostępnienie standardowego sprzętu informatycznego (komputer klasy PC, monitora),
   • Udostępnienie standardowego oprogramowania komputerowego (system operacyjny Windows, pakiet Office, oprogramowanie antywirusowe),
   • Usługi biurowe (korespondencja, kserograf, goniec, itp.)
   • Usługi księgowe ogólne (prowadzenie ksiąg, rozliczenia ZUS, rozliczenia podatkowe),
   • Udostępnianie strony internetowej “Technoparku Gliwice” w celach promocyjnych Beneficjenta Inkubatora,
   • Doradztwo i pomoc w działaniach promocyjnych Beneficjenta Inkubatora,
   • Udział w szkoleniach (odpłatnych i nieodpłatnych),
   • Doradztwo prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe i inne,
   • Doradztwo i pomoc w zakładaniu firmy,
   • Coaching,
   • Bezpośrednia pomoc finansowa,
   • Udostępnianie specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
   • Dostęp do specjalizowanych laboratoriów w “Technoparku Gliwice”,
   • Doradztwo i pomoc w ubieganiu się o środki finansowe w ramach projektów europejskich, sponsoringu, instytucji finansowych,
   • Parking samochodowy,
   • Udostępnianie sali konferencyjnej,

Udostępnianie sprzętu audio-wizualnego,

  • Udostępnianie powierzchni wspólnej, np. w celach wystawowych, promocyjnych, itp,
  • W Inkubatorze obowiązują ceny na wszystkie usługi, zgodne z cennikiem usług w “Technoparku Gliwice”

Zasady przebywania i korzystania z infrastruktury Inkubatora i Parku Naukowo-Technologicznego

  • Przejecie do użytkowania lokali, ich wyposażenia, sprzętu informatycznego, pilota parkingu, identyfikatora, klucza dostępu do lokalu i innych odbywa się za pomocą Protokołu przekazania/odbioru, po wcześniejszym wpłaceniu kaucji dzierżawnej.
  • Kaucja dzierżawna wynosi dwukrotność miesięcznego czynszu za lokal1 + dwukrotność zryczałtowanej stawki za media.
  • Przebywanie na terenie “Technoparku Gliwice” wymaga posiadania imiennego, widocznego identyfikatora, który jest równocześnie kluczem do swojego lokalu,
  • Z parkingu samochodowego może korzystać Beneficjent dysponujący pilotem sterującym (pilot sterujący może otrzymać Beneficjent który zawarł stosowna umowę z “Technoparkiem Gliwice” o udzielenie pomocy),
  • Pilota sterującego wjazdem na parking nie można przekazać osobie trzeciej.
  • Wprowadzenie na teren “Technoparku Gliwice” osoby trzeciej wymaga zarejestrowania tego faktu w recepcji i pobrania identyfikatora “Gość” Beneficjent Inkubatora ma prawo korzystania z ogólnie dostępnych urządzeń, pomieszczeń i wyposażenia, zgodnie z regulaminem każdego urządzenia czy wyposażenia.
  • Beneficjent Inkubatora ma prawo przebywania w swoim lokalu i miejscach ogólnie dostępnych,
  • Zabronione jest nieuprawnione, samodzielne przebywanie w innych lokalach bez zgody i wiedzy użytkownika tego lokalu.
  • Beneficjent Inkubatora jest zobowiązany do zachowania czystości i porządku w lokalach, które oddano Mu do użytkowania oraz w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

Zasady opuszczania (wychodzenia) z Inkubatora

  • Okres przebywania w Inkubatorze jest określony w umowie o udzieleniu pomocy. Zasdniczo nie powinien być dłuższy niż 2 lata.
  • Przebywanie w Inkubatorze w okresie dłuższym niż 2 lata jest możliwe, ale nazasadach komercyjnego korzystania z wszystkich usług.
  • Opuszczenie (wyjście) z Inkubatora wymaga złożenia Protokołu przekazania/odbioru (tego samego dokumentu, który został złożony w dniu przyjęcia do Inkubatora), w którym wyspecyfikowane są wszystkie usługi, z których Beneficjent jest zobowiązany się rozliczyć. Wymaga to uzyskania pisemnego potwierdzenia rozliczenia się z każdej usługi przez osoby wymienione w Protokole.
  • Opuszczenie (wyjście) z Inkubatora w terminie umownym lub za wypowiedzeniem umowy wymaga spełnienia warunków umowy, a w szczególności zwrotu udostępnionych lokali i wyposażenia w stanie technicznym, odpowiadającym stanowi w dniu przejęcia do użytkowania i zapłaceniu wszystkich należności.
  • Zwrot kaucji dzierżawnej nastąpi niezwłocznie po przedstawieniu kompletnie wypełnionegoProtokołu przekazania/odbioru.
  • 1)

Dotyczy umów z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Dla umów z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia kaucja dzierżawna jest w wysokości jednomiesięcznego czynszu za lokal.

Imię i Nazwisko
(nazwa,firma)
Adres siedziby Liczba udziałów
[szt.]
Liczba udziałów
[%]
Wartość udziałów
[PLN]
Gmina Gliwice ul.Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
    2 469 59,21 9 876 000,00
Politechnika Śląska ul.Akademicka 2A
44-100 Gliwice
      826 19,81 3 304 000,00
Katowicka Specjalna
Strefa
Ekonomiczna S.A.
ul.Sienkiewicza 28
40-032 Katowice
875 20,98 3 500 000,00
 • Pan Marcin CZYŻ – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Pan Jacek Bialik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Pan Prof Bogusław Łazarz – Członek Rady Nadzorczej

JAN KOSMAL

Prezes Zarządu Prof. Jan Kosmol

KONTAKT:

172, 19, zbadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
269, 20, zdziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
373, 20, zbadanie rynku i opinii publicznej
470, 22, zpozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
585, 60, zdziałalność wspomagająca edukacje
671, 20, bpozostałe badania i analizy techniczne
773, 12, bpośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
873, 12, cpośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
973, 12, dpośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
1078, 10, zdziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
1178, 30, zpozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
1282, 11, zdziałalność usługowa związana z administracyjna obsługa biura
1382, 19, zwykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
1482, 99, zpozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
1574, 90, zpozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
1672, 20, zbadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
1762, 02, zdziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
1862, 01, zdziałalność związana z oprogramowaniem
1962, 03, zdziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
2063, 11, zprzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
2158, 29, zdziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
2263, 12, zdziałalność portali internetowych
2333, 12, znaprawa i konserwacja maszyn
2495, 11, znaprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
2562, 09, zpozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
2668, 20, zwynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
2777, 33, zwynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
2864, 91, zleasing finansowy
2964, 99, zpozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
3085, 59, bpozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
3158, 11, zwydawanie książek
3258, 19, zpozostała działalność wydawnicza

Schemat organizacyjny
Parku Naukowo-Technologicznego
“TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.

Co to jest BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu – http://www.bip.gov.pl/, według Spisu Podmiotów, dostępnego jako pierwsza pozycja w menu po lewej stronie witryny albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.
Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.

Menu główne
Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w Biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu podmiotowe i przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami w postaci pogrubionych napisów. Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni a tekst zostaje podkreślony.

Historia zmian Rejestr zmian zawartości strony (jeśli zmiana nastąpiła) – informujący o tym jakich dokonano poprawek w jej treści lub o jakie informacje została uzupełniona (rejestr zmian pozwala na zapamiętanie wcześniejszych wersji dokumentu wraz z załącznikami).

ZAPYTANIA OFERTOWE

OFERTY PRACY