DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIO

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://technoparkgliwice.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020.01.01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022.11.30

Standardy dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niedostępne wybrane elementy i treści;
 • Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online);
 • Brak nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo;
 • Brak możliwości odczytu ekranu

Podmiot nie zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku.

Istnieje możliwość dostępu  alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby. Asystentka Zarządu jest osobą z wykształceniem pedagogicznym z certyfikatami i doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi.

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sabina Chobot, e-mail: info@technopark.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 335 85 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna budynków Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o

Adres siedziby (Budynek Główny):
ul. Konarskiego 18c

44-100 Gliwice

Budynek 2 ( wyłącznie dla najemców i ich gości)

Ul. Wincentego Pola 27

44-100 Gliwice

 1. Obiekty oznaczone są w mapach google oraz opatrzone napisami na ścianach budynków
 2. Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia w budynku głównym.  Budynek 2 jest przeznaczony jedynie dla lokatorów i dostępny po umówieniu spotkania z dana firmą lub po skorzystaniu z domofonu.
 3. W budynkach są windy, które umożliwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym po wszystkich  piętrach budynku..
 4. Budynki posiadają podjazdy dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (proste, bez wzniesień)
 5. Wejścia do budynków są szklane oznaczone kontrastowymi pasami. W budynku głównym otwierane automatycznie, a w budynku  2 , otwierane przez najemcę z którym jest się umówionym lub automatycznie po naciśnięciu dzwonka w zależności od możliwości osoby niepełnosprawnej
 6.  Korytarze są szerokie z kontrastującymi ścianami i podłogami
 7. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
 8. Przed budynkami wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. Budynki i wejścia do nich są mocno oświetlone
 11. W siedzibie Technoparku Gliwice  można skorzystać z tłumacza języka migowego. Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić w sekretariacie.
 12. W siedzibie Technoparku Gliwice na portierni jest pętla indukcyjna.
 13. W holu Budynku głównego znajduje się tablica wizualna z lokatorami i pomieszczeniami oraz portier, który służy pomocą głosową.
 14. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, jednakże skorzystać można z pomocy głosowej na portierni.
 15. Budynki posiadają strefę wypoczynku