Obserwatorium ICT

OBSERWATORIUM ICT

Obserwatorium ICT działa w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych.

Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne działa przy Parku Naukowo Technologicznym „Technopark Gliwice” od 2013 r.

Do zadań Obserwatorium należy umożliwienie szybkiego i łatwego dostępu do specjalistycznej wiedzy i bazy ekspertów w obszarze Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne (ICT) – jednej z inteligentnych specjalizacji województwa, m.in. poprzez publikację rocznych raportów specjalistycznych, cykliczne warsztaty, dostęp do bazy ekspertów.

Regionalna Strategiia Innowacji Województwa Śląskiego 2030

W 2021 r eksponenci Technoparku byli odpowiedzialni za stworzenie „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” jednego z ważniejszych dokumentów strategicznych województwa.

Regionalna strategia innowacji to instrumentem budowania konsensusu regionalnego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Tworzy środowisko powstawania innowacji w regionie i przekształca je w system sprawnie pozyskujący, wytwarzający i wykorzystujący innowacje. Celem głównym strategii jest innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza zapewniająca przewagę konkurencyjną regionu na arenie międzynarodowej.

Strategia wychodzi naprzeciw wyzwaniom, przed którymi województwo śląskie stanie w najbliższych latach: związanymi z procesami globalnymi; negatywnymi skutkami zastoju; kwestiami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa oraz zmianami klimatu.

Strategia Innowacji skupia się na mobilizacji tych środowisk, które dzięki innowacjom mogą zainicjować nowe procesy gospodarcze, wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej i zapewnić nowe miejsca pracy.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych została powołana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 13 marca 2013r. Istotnym elementem działania Sieci jest opracowanie zintegrowanego modelu sieciowej współpracy specjalistycznych obserwatoriów zarówno z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, jak i sferą biznesu i nauki.

Sieć ma pełnić rolę „punktów kontaktowych” dla aktorów ekosystemu innowacji ułatwiając pomiędzy nimi komunikację, współpracę, a także wymianę wiedzy i danych dotyczących kierunków i trendów rozwoju technologii oraz promocję działań podejmowanych przez samorząd województwa w obszarach technologicznych.

Zacieśnienie relacji pomiędzy sferą przedsiębiorczości, nauki i administracji w wymiarze gospodarczym przyczyni się do zbudowania przewag konkurencyjnych względem innych regionów.

Wszystkie obserwatoria

  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Ochrony Środowiska – Główny Instytut Górnictwa
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne – Park Naukowo Technologiczny “Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Medycyny – Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczoś i i Rozwoju Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Politechnika Śląska
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Energetyka – Konsorcjum w składzie: Park Naukowo Technologiczny “Euro-Centrum” Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Nanotechnologie i Nanomateriały – Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Wspierania Nanonauki i
    Nanotechnologii – NANONET, Instytutem Metali Nieżelaznych oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Produkcji i Przetwarzania Materiałów – Konsorcjum w składzie: Politechnika Śląska, Instytutem Metali Nieżelaznych

Katarzyna Kuboś

tel. 782 182 207

E-Mail:
obserwatoriumict@technopark.gliwice.pl