Bezpłatne kursy KOMPUTEROWE

KURSY KOMPUTEROWE

Projekt “TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020.

Park Naukowo Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp z o.o.

ul. Konarskiego 18c, Gliwice, pokój 2-3

Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
Dyżury popołudniowe we wtorki i czwartki od 16:00 do 18:00

tel. 603 663 887

szkolenia.akademia@technopark.gliwice.pl

Rekrutacja – projekt III

Dokumenty rekrutacyjne:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Zalacznik 1 – Formularz rekrutacyjny

Zalacznik 2 – Zaswiadczenie o zatrudnieniu

Zalacznik 3 – Wykaz ulic objetych rewitalizacja

Zalacznik 4 – oswiadczenie osoby aplikujacej o udzial w projekcie

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i będzie prowadzona z poszanowaniem równości szans i niedyskryminacji, zapewniając dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

W chwili przystąpienia do Projektu ma ukończone co najmniej 25 lat,
Zamieszkuje lub pracuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na obszarze objętym Gliwickim Programem Rewitalizacji do roku 2023 (wykaz ulic stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu).
Pracuje na podstawie umowy: o pracę, agencyjnej, zlecenie lub innej (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/ o dzieło).
Z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT (komputerowe) i znajomości języków obcych.
Dostarczy poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), zaświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4).
Wypełni test kompetencji językowych i/lub komputerowych kwalifikujący na odpowiedni poziom nauczania. W celu wypełnienia testu prosimy o kontakt telefoniczny.
Osoby ubiegające się o udział w kursie językowym dodatkowo mogą być umawiane na rozmowę ustną z lektorem w siedzibie Szkoły Językowej. W przypadku niemożności stawienia się na rozmowę w Szkole Językowej możliwe będzie przeprowadzenie telefonicznej rozmowy z lektorem. Rozmowa z lektorem ma na celu dokładniejsze poznanie umiejętności językowych Kandydata a tym samym prawidłowe zakwalifikowanie do poziomu nauczania.
Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych kryteriów formalnych będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.
W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kolejność składania zgłoszeń będzie brana pod uwagę.

Dokumenty rekrutacyjne

  • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
  • Zalacznik 1 – Formularz rekrutacyjny
  • Zalacznik 2 – Zaswiadczenie o zatrudnieniu
  • Zalacznik 3 – Wykaz ulic objetych rewitalizacja
  • Zalacznik 4 – oswiadczenie osoby aplikujacej o udzial w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Projektu w formie papierowej lub elektronicznie na adres
e-mail: szkolenia.akademia@technopark.gliwice.pl.
W przypadku przesłania dokumentów elektronicznie Kandydat zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć oryginały dokumentów (osobiście lub za pomocą poczty).

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik 2 – Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie

Załącznik 3 -Zaświadczenie o zatrudnieniu

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i będzie prowadzona z poszanowaniem równości szans i niedyskryminacji, zapewniając dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

W chwili przystąpienia do Projektu ma ukończone co najmniej 25 lat,
Zamieszkuje lub pracuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na obszarze powiatu gliwickiego.
Pracuje na podstawie umowy: o pracę, agencyjnej, zlecenie lub innej (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/ o dzieło).
Z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT (komputerowe) i znajomości języków obcych.
Dostarczy poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), zaświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 3), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2).
Wypełni test kompetencji językowych i/lub komputerowych kwalifikujący na odpowiedni poziom nauczania. W celu wypełnienia testu prosimy o kontakt telefoniczny.
Osoby ubiegające się o udział w kursie językowym dodatkowo mogą być umawiane na rozmowę ustną
z lektorem w siedzibie Szkoły Językowej.
W przypadku niemożności stawienia się na rozmowę
w Szkole Językowej możliwe będzie przeprowadzenie telefonicznej rozmowy z lektorem. Rozmowa
z lektorem ma na celu dokładniejsze poznanie umiejętności językowych Kandydata a tym samym prawidłowe zakwalifikowanie do poziomu nauczania.
Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych kryteriów formalnych będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.
W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kolejność składania zgłoszeń będzie brana pod uwagę.

Dokumenty rekrutacyjn

  • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
  • Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny
  • Załącznik 2 – Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie
  • Załącznik 3 -Zaświadczenie o zatrudnieniu

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Projektu w formie papierowej lub elektronicznie na adres
e-mail: szkolenia.akademia@technopark.gliwice.pl.
W przypadku przesłania dokumentów elektronicznie Kandydat zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć oryginały dokumentów (osobiście lub za pomocą poczty).

Projekt “TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic III” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020.